Home / Bez kategorii / Egzamin Maturalny inf. OKE

Egzamin Maturalny inf. OKE

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020.

3.5a. POTWIERDZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU

    1. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8., mogą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. 

2. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8., w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończyli, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (załącznik 28_1905). Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem. W informacji absolwent wypełnia również oświadczenie oraz dołącza dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. Dokumentem poświadczającym taką konieczność może być np. wydruk ze strony internetowej uczelni, skan z przewodnika po rekrutacji z danej uczelni, pismo z danej uczelni, które zdający otrzymał jako potwierdzenie gotowości przyjęcia go na I rok studiów, pod warunkiem uzyskania wyniku również z egzaminu w części ustnej.

Załącznik 28_1905 Informacja potwierdzająca zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu