Home / Dla Kandydatów

Dla Kandydatów

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Szczecinie ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ? w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Nowy HARMONOGRAM terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/szczecin/, na której pojawią się odpowiednie komunikaty o nowych ustalonych przez MEN terminach!

 

Zgodnie z  OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM Z ART. 13 UST. 1 RODO
udział w procesie rekrutacyjnym jest jednoznaczny z zapoznaniem się z  Klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 

Oferta Edukacyjna VI LO im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w roku szkolnym 2020/2021


 

W naszej szkole bardzo prężnie działa grupa germanistów, którzy od lat prowadzą dwustronną wymianę młodzieży ze szkołą partnerską z Niemiec, Widukind-Gymnasium Enger, dającą szansę poznania realiów życia codziennego w kraju sąsiada, poznania miejsc związanych z wydarzeniami istotnymi dla historii Europy, niwelowania wzajemnych uprzedzeń i doskonalenia kompetencji językowych.

Dwukrotnie byliśmy gospodarzami polsko-niemieckiego projektu w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego Zachować pamięć. Podczas spotkań w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu uczniowie z obu krajów podejmowali tematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy oraz uprzedzeń, a także reagowania na tego typu problemy społeczne.

 

Sześć powodów, dla których warto przyjść do Szóstki!

         1. Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów, oferując wysoki poziom nauczania i doskonale wyposażone pracownie.
         2. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dyplomowanych i egzaminatorów.
         3. Jesteśmy wymagający, ale otwarci i życzliwi, u nas zawsze można liczyć na pomoc.
         4. Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań.
         5. Jesteśmy szkołą kameralną i bezpieczną.
         6. Tutaj łączymy tradycję i nowoczesność, indywidualizm i uniwersalizm.