Home / Dla Kandydatów

Dla Kandydatów

24 kwietnia 2021 r. wirtualny Dzień Otwarty – Zapraszamy!

Dostęp przez stronę www.lo6.szczecin.pl oraz VI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie | Facebook

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w Szczecinie ogłosiło terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ? także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ? w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Nowy HARMONOGRAM terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/szczecin/, na której pojawią się odpowiednie komunikaty o nowych ustalonych przez MEN terminach!

 

PROFILE PLANOWANYCH KLAS  

Symbol klasy Profil I rozszerzenie II rozszerzenie III rozszerzenie
 1A   humanistyczna  język polski  historia  wiedza o społeczeństwie
 1B 1  biologiczno-chemiczny  biologia  chemia  język angielski
 1B 2  biologiczno-psychologiczna  biologia język polski język angielski
 1C*  matematyczno-fizyczna  matematyka  fizyka  język angielski

*możliwe rozszerzenie z geografii na zajęciach fakultatywnych

 

KLASA 1A (humanistyczna)

  1. Oddział pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej O/Szczecin oraz Technoparku Pomerania.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
   • język polski
   • matematyka
   • historia
   • wiedza o społeczeństwie
  1. Program nauczania języka polskiego wzbogacony o edukację medialną, udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej ( w kinie Pionier) oraz systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów.
  2. Program nauczania historii urozmaicony przez udział w prelekcjach szczecińskich muzeów oraz innych instytucji. Możliwość udziału w rozprawach sądowych (na warunkach określonych przez organizatorów).
  3. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez szczecińskich prawników.
  4. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Szkolnym Klubie Debat Oksfordzkich
   • Kole szachowym
   • Dyskusyjnym Klubie Filmowym*
  5. Planowane wyjazdy: Teatr Muzyczny w Gdyni, wycieczki tematyczne, np. do Warszawy i Krakowa.
  6. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Medialnej, Olimpiady Historycznej, Olimpiady z Wiedzy o Społeczeństwie i  Świecie Współczesnym oraz różnych konkursów przedmiotowych.

KLASA 1B1 (biologiczno-chemiczna)

  1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym: 
   • język polski
   • matematyka
   • biologia
   • chemia
  1. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
  2. Program nauczania chemii urozmaicony poprzez wykłady tematyczne na ZUT i US oraz ćwiczenia laboratoryjne.
  3. Program języka angielskiego wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.
  4. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
  5. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Kole biologicznym
   • Kole chemicznym
   • Kole psychologicznym
   • Dyskusyjnym Klubie Filmowym*
  6. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Stralsundu i na Rugię (biologia) oraz do Torunia (Centrum Chemii w Małej Skali). Możliwość wycieczek lokalnych (Zakłady Chemiczne w Policach, oczyszczalnia ścieków).
  7. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

KLASA 1B2 (biologiczno-psychologiczna)                

  1. Oddział pod patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Instytutu Psychologii US.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
   • język polski
   • matematyka
   • biologia
   • język angielski
  1. Program nauczania biologii wzbogacony o autorskie projekty Odyseja Biologii i Promocja zdrowia, udział w wykładach na ZUT, US i PUM oraz udział w projektach: Mam PUM (dla chętnych) oraz Licealista w świecie nauki (obowiązkowo). Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
  2. Program nauczania języka polskiego uzupełniony o udział w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (w kinie Pionier), systematyczne wyjścia do szczecińskich teatrów oraz zagadnienia z zakresu psychologii (udział w wykładach w Instytucie Psychologii).
  3. Program języka angielskiego wzbogacony o autorski projekt Język angielski w medycynie.
  4. Chętni uczniowie uczestniczą w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Fundację DKMS, mającym na celu pozyskanie dawców komórek macierzystych  szpiku kostnego.
  5. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Kole biologicznym
   • Kole chemicznym
   • Kole psychologicznym
   • Dyskusyjnym Klubie Filmowym*
  6. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Poznania (Instytut Psychologii, palmiarnia).
  7. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Biologicznej, Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Wiedzy o Mózgu, Olimpiady Chemicznej, Olimpiady Języka Angielskiego oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Ogólnopolski Konkurs Alchemik, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. Prof. A. Swinarskiego, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny organizowany przez UAM Poznań, Wojewódzki Konkurs Chemiczny).

KLASA 1C (matematyczno-fizyczna)

  1. Oddział pod patronatem Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  2. Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
   • język polski
   • matematyka
   • fizyka
   • język angielski
  1. Program nauczania matematyki wzbogacony o udział w wykładach prowadzonych przez pracowników ZUT, US i innych.
  2. Program nauczania fizyki urozmaicony poprzez udział w wykładach US I ZUT oraz wykonywanie doświadczeń w laboratoriach ZUT. Kontynuacja projektu Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń.
  3. Program nauczania języka angielskiego uzupełniony o projekt Język angielski z platformą edukacyjną TED oraz współpracę z Wydziałem Humanistycznym US (Filologia angielska).
  4. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania w:
   • Kole matematycznym Matematyka Ma Moc
   • Kole Informatyka użytkowa z elementami grafiki komputerowej
   • Kole fizycznym*
  5. Planowane wycieczki tematyczne, np. do Greiswaldu (udział w wykładzie w Instytucie Maxa Plancka oraz zwiedzanie elektrowni jądrowej), do Poznania (Politechnika Poznańska lub Wydział Matematyczno-Informatyczny UAM).
  6. Zainteresowani uczniowie mają możliwość przygotowania się do: Olimpiady Matematycznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej, Olimpiady Statystycznej, Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz różnych konkursów przedmiotowych (np. Międzyszkolne Zawody Matematyczne organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny US, międzynarodowy konkurs Kangur Matematyczny, ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny).

* koła będą tworzone w zależności od zainteresowań uczniów; mogą mieć charakter międzyoddziałowy

Ponadto oferujemy:

  • Koło języka angielskiego – ukierunkowane na przygotowanie do certyfikatów
  • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

 

Zgodnie z  OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM Z ART. 13 UST. 1 RODO
udział w procesie rekrutacyjnym jest jednoznaczny z zapoznaniem się z  Klauzulą informacyjną dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

 

Oferta Edukacyjna VI LO im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie w roku szkolnym 2020/2021


 

W naszej szkole bardzo prężnie działa grupa germanistów, którzy od lat prowadzą dwustronną wymianę młodzieży ze szkołą partnerską z Niemiec, Widukind-Gymnasium Enger, dającą szansę poznania realiów życia codziennego w kraju sąsiada, poznania miejsc związanych z wydarzeniami istotnymi dla historii Europy, niwelowania wzajemnych uprzedzeń i doskonalenia kompetencji językowych.

Dwukrotnie byliśmy gospodarzami polsko-niemieckiego projektu w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego Zachować pamięć. Podczas spotkań w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu uczniowie z obu krajów podejmowali tematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy oraz uprzedzeń, a także reagowania na tego typu problemy społeczne.

 

Sześć powodów, dla których warto przyjść do Szóstki!

         1. Dbamy o optymalny rozwój naszych uczniów, oferując wysoki poziom nauczania i doskonale wyposażone pracownie.
         2. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycieli dyplomowanych i egzaminatorów.
         3. Jesteśmy wymagający, ale otwarci i życzliwi, u nas zawsze można liczyć na pomoc.
         4. Umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań.
         5. Jesteśmy szkołą kameralną i bezpieczną.
         6. Tutaj łączymy tradycję i nowoczesność, indywidualizm i uniwersalizm.