Home / Rada rodziców

Rada rodziców

Zasady działania Rady Rodziców:

 • rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów,
 • w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy,
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzna strukturę, tryb pracy i szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów.

Kompetencje Rady Rodziców

 • może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły,
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora szkoły,
 • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
 • opiniuje obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej,
 • ustala w porozumieniu z dyrektorem wzór jednolitego stroju lub stroju galowego,
 • opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych Źródeł i wydatkować je zgodnie z przyjętym regulaminem.

Informacje na rok szkolny 2022/2023

Rada Rodziców VI LO w Szczecinie uprzejmie informuje, że roczna składka na RR VI LO w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 150 zł (wpłata jednorazowa lub w dwóch ratach). W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do VI LO składka rozdzielana jest proporcjonalnie.

Szczególne sytuacje materialne naszych uczniów rozpatrywane będą indywidualnie.

Uwaga!

Termin wpłat dla klas I,II,III – maksymalnie do 30 kwietnia 2023 r.

Termin wpłat dla klas IV – maksymalnie do 31 marca 2023 r.

W związku z koniecznością przygotowania preliminarza wydatków na rok szkolny 2020/2021 Rada Rodziców VI LO bardzo prosi Rodziców dokonujących wpłat w ratach, żeby wpłynęły one do 30 września 2023 r.

Rada Rodziców przy VI LO PKO SA IIO/ Szczecin

BANK PKO S.A. numer konta 80 1240 3927 1111 0010 5556 6802

(na przelewie należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Prezydium Rady Rodziców VI LO w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący:

 • Piotr Biniek (4C) – tel. 698644484
 • Wiceprzewodnicząca:
  • Izabela Czeladzińska (4A)
  • Anna Frąckiewicz (2B2)
  • Małgorzata Czerwińska-Tecław (2C)
  • Karolina Zasada (1A2)
 • Sekretarz:
 • Anna Sakowicz (2B1)

Księgowość:

 • Anna Witek (4B)
Skip to content