Home / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony www.lo6.szczecin.pl

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Wyłączenia:

  • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji, edytorach teksów lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • pliki wytworzone przez inne podmioty niż VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych;
  • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 (091) 484 60 88, bądź adres e-mail: sekretariat@lo6.szczecin.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Osobą kontaktową jest Grażyna Nadziejko-Jura, adres e-mail:gjura@lo6.szczecin.pl.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

VI Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Szczecinie mieści się w dwóch budynkach usytuowanych przy
ul. Jagiellońskiej 41 i 62 w Szczecinie:

  • przy ul. Jagiellońskiej 41 – znajduje się główny budynek szkoły,
  • przy ul Jagiellońskiej 62 – sala gimnastyczna.

Przed budynkami szkoły brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do głównego budynku szkoły prowadzą 2 wejścia, od ul. Jagiellońskiej i od ul. Noakowskiego. Wejścia do budynku nie posiadają specjalnie przystosowanych wjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Budynek ma 3 kondygnacje, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Raport dostępności

Załącznik

Skip to content