Misja

VI LO daje swoim uczniom maksimum usystematyzowanej wiedzy o świecie i uczy z tej wiedzy korzystać!

Celem naszego liceum jest przygotowanie swoich uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi członkami społeczności lokalnej i globalnej. SZÓSTKA zapewnia najwyższy poziom edukacji, zachęca do rozwijania umiejętności poznawczych, krytycznej refleksji i niezależności w myśleniu. Szkoła pragnie zaszczepić w swoich uczniach wiarę w siebie, empatię, chęć niesienia pomocy drugiej osobie i potrzebę współpracy.

Wizja

Szkoła gwarantuje wysoki poziom nauczania (otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł celem zdobycia potrzebnych informacji). Modernizuje istniejącą bazę materialną, posiada wysoką jakość świadczonych usług dydaktycznych, zróżnicowane formy opieki i działania wychowawcze, które zapewniają kształtowanie wszechstronnego i pełnego rozwoju osobowości ucznia. Działalność edukacyjna wspomagana jest przez instytucje i placówki kultury, dzięki czemu środowisko szkolne będzie wzorem zachowań i postaw kształtującym wartości duchowe, moralne i patriotyczne oraz przyjmie negatywną postawę wobec uzależnień i patologii.

Koncepcja pracy VI LO

“Najlepszą inwestycją jest inwestycja w człowieka”

 

Edukacja

 1. Uczeń codziennie aktywnie uczestniczy w obowiązkowych zajęciach szkolnych. Tylko usprawiedliwione powody zwalniają ucznia z lekcji.
 2. Uczeń osiąga satysfakcjonujące wyniki w nauce, adekwatne do jego możliwości i wysiłku.
 3. Uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych, które pomogą mu rozwijać zainteresowania, odkrywać zdolności i przezwyciężać trudności w nauce.
 4. Uczeń uzyska zadawalający wynik na egzaminie maturalnym. Będzie to efekt pracy ucznia, nauczycieli i rodziców, a także innych wspomagających instytucji (np. poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Wychowanie

 1. Uczeń dąży do zastosowania i przestrzegania w życiu codziennym wartości i zasad ułatwiających współżycie w grupie.
 2. Uczeń okazuje szacunek, akceptację i życzliwość innym osobom i tak samo będzie traktowany.
 3. Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania.
 4. Uczeń uczestniczy w obchodach świąt patriotycznych, upamiętniających najważniejsze wydarzenia w historii szkoły, regionu i Polski.

Opieka

 1. W szkole uczeń czuje się bezpiecznie.
 2. Uczeń dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich oraz innych.
 3. Uczeń właściwie reaguje w sytuacjach zagrożenia własnego lub innej osoby (w przypadkach przemocy werbalnej, fizycznej, psychicznej).
 4. Uczeń wspiera i udziela pomocy swoim koleżankom i kolegom i czuje się współodpowiedzialny za atmosferę w najbliższym otoczeniu.

Nasze mocne strony

Poziom kształcenia

Motywacja do pracy

Baza materialna

Atmosfera

Skip to content