Home / Rada rodziców

Rada rodziców

Zasady działania Rady Rodziców:

 • rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów,
 • w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy,
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzna strukturę, tryb pracy i szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów.

Kompetencje Rady Rodziców

 • może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły,
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora szkoły,
 • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
 • opiniuje obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej,
 • ustala w porozumieniu z dyrektorem wzór jednolitego stroju lub stroju galowego,
 • opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych Źródeł i wydatkować je zgodnie z przyjętym regulaminem.

Informacje na rok szkolny 2019/2020

Rada Rodziców VI LO w Szczecinie uprzejmie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 7/2017/2018 z dnia 17 maja 2018 r. roczna składka na RR VI LO w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 150 zł (wpłata jednorazowa lub w dwóch ratach). W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do VI LO składka rozdzielana jest proporcjonalnie.

Szczególne sytuacje materialne naszych uczniów rozpatrywane będą indywidualnie.

Uwaga!

Termin wpłat dla klas I i II – maksymalnie do 30 kwietnia 2020 r.

Termin wpłat dla klas III – maksymalnie do 31 marca 2020 r.

W związku z koniecznością przygotowania preliminarza wydatków na rok szkolny 2019/2020 Rada Rodziców VI LO bardzo prosi Rodziców dokonujących wpłat w ratach, żeby wpłynęły one do 30 września 2019 r.

Rada Rodziców przy VI LO PKO SA IIO/ Szczecin

BANK PKO S.A. numer konta 80 1240 3927 1111 0010 5556 6802

(na przelewie należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę)

Dobrowolne ubezpieczenie uczniów – składka 35 zł, będzie przyjmowane do 24 października 2019 r.

Można wpłacać na konto RR z dopiskiem ubezpieczenie, imię, nazwisko i klasa lub zbierać w klasie i przekazywać pieniądze z listą do sekretariatu.

 

Rada Rodziców przy VI LO PKO SA IIO/ Szczecin

BANK PKO S.A. numer konta 80 1240 3927 1111 0010 5556 6802

(na przelewie należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dopisek „ubezpieczenie”)

Prezydium Rady Rodziców VI LO:

Przewodnicząca:

 • Anna Bieczyńska tel. 506 173 467

Wiceprzewodnicząca:

 • Joanna Maszonek

Sekretarz:

 • Iwona Rybak

 

Dokumentacja ubezpieczeniowa na rok szkolny 2018/2019:

 1. OWD EDU Plus
 2. Polisa
 3. Dokumenty dotyczące zgłoszenia roszczenia
 4. Aneks do ubezpieczenia