Start / Rada rodziców

Rada rodziców

Zasady działania rady rodziców:

 • rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów,
 • w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy,
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzna strukturę, tryb pracy i szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów.

Kompetencje rady rodziców

 • może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły,
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora szkoły,
 • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
 • opiniuje obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej,
 • ustala w porozumieniu z dyrektorem wzór jednolitego stroju lub stroju galowego,
 • opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych Ľródeł i wydatkować je zgodnie z przyjętym regulaminem.

Prezydium Rady Rodziców VI LO:

Przewodnicząca:

 • Anna Bieczyńska tel. 506 173 467

Wiceprzewodnicząca:

 • Joanna Maszonek

Sekretarz:

 • Iwona Rybak

Zasady działania rady rodziców:

 • rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów,
 • w skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy,
 • rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzna strukturę, tryb pracy i szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów.

Kompetencje rady rodziców

 • może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich spraw szkoły,
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy i program profilaktyki szkoły,
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
 • opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez dyrektora szkoły,
 • opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
 • opiniuje obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego w szkole ponadgimnazjalnej,
 • ustala w porozumieniu z dyrektorem wzór jednolitego stroju lub stroju galowego,
 • opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych Ľródeł i wydatkować je zgodnie z przyjętym regulaminem.