Matura 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

 

Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminów maturalnych w VI LO w Szczecinie
w dniach 8 – 29 czerwca 2020 r.

  1. W dniu egzaminu absolwenci przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie.
  2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  3. Do budynku szkoły wchodzą po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela odpowiedzialnego za przebieg egzaminu maturalnego w danej sali i pod jego opieką.
  4. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający powinni pamiętać o unikaniu tworzenia grup.
  5. Harmonogram wejść do szkoły w poszczególnych dniach egzaminu przedstawia tabela.
  6. Po grupy absolwentów przychodzą przewodniczący zespołów nadzorujących egzamin maturalny w danej sali – nauczyciele VI LO.
  7. W dniach egzaminów do szkoły wchodzą wyłącznie zdający oraz osoby biorące udział w organizacji i przeprowadzaniu egzaminów (nauczyciele, obserwatorzy, pracownicy administracji i obsługi służby medyczne i itp.).
  8. Wchodząc do budynku, każdy ze zdających dezynfekuje ręce zgodnie z wywieszoną przy pojemniku z płynem dezynfekującym instrukcją.
  9. Zdający na terenie szkoły mogą skorzystać ze swoich szafek szkolnych oraz szatni, w której mogą pozostawić do przechowania swoje rzeczy zapakowane w przygotowane do tego celu foliowe worki. WSZYSTKIE TELEFONY KOMÓRKOWE MUSZĄ BYĆ WYŁĄCZONE!
  10. Wszystkie pozostawione rzeczy należy zabrać ze sobą po zakończonym egzaminie w każdym dniu.
  11. Poruszając się po szkolnych korytarzach i klatkach schodowych należy przestrzegać zasad ruchu prawostronnego i zwracać uwagę na oznaczenia znajdujące się na podłodze i schodach, zachowując jednocześnie odpowiednie odstępy.
  12. Zdający muszą przynieść na egzamin własne przybory piśmiennicze, linijki, cyrkiel, kalkulatornie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  13. Dodatkowo zdający mogą mieć ze sobą butelkę wody (o pojemności mniejszej niż 1l) oraz drugie śniadanie, które może spożyć między poszczególnymi sesjami egzaminu w wyznaczonych salach: 1a, 1b oraz klubie uczniowskim.
  14. Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
  15. Przypomina się zdającym o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie oraz unikaniu tworzenia grup, jak również, o tym aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikając spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
  16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Wykaz zdających z przydziałem do sal znajduje się na parterze szkoły (od dnia 1 czerwca od godziny 12:00) 

Dzień egzaminu Numer sali egzaminacyjnej Godzina zbiórki i wejścia do szkoły ZDAJĄCYCH Oznaczenie wejścia Miejsce zbiórki
Język polski – poziom podstawowy

08 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(poniedziałek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
23 7.45 B ul. Jagiellońska
4 8.15 B ul. Jagiellońska
13 8.15 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.30 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny
Język polski – poziom rozszerzony

08 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(poniedziałek)

20-21 13.00 A plac przyszkolny
23 13.15 B ul. Jagiellońska
Matematyka – poziom podstawowy

09 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(wtorek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
23 7.45 B ul. Jagiellońska
4 8.15 B ul. Jagiellońska
13 8.15 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.30 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny
Język angielski – poziom podstawowy

10 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(środa)

20 7.45 A plac przyszkolny
22 7.45 A plac przyszkolny
23 7.45 B ul. Jagiellońska
4 8.15 B ul. Jagiellońska
13 8.15 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.30 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny
Język angielski – poziom rozszerzony

10 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(środa)

20 13.00 A plac przyszkolny
23 13.00 B ul. Jagiellońska
4 13.15 B ul. Jagiellońska
14 13.15 A plac przyszkolny
7 13.15 A plac przyszkolny
Matematyka – poziom rozszerzony

15 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(poniedziałek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
Biologia – poziom rozszerzony

16 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(wtorek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
14 8.15 A plac przyszkolny
7 8.15 A plac przyszkolny
Wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

16 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(wtorek)

7 13.00 A plac przyszkolny
Chemia – poziom rozszerzony

17 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(środa)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
7 8.15 A plac przyszkolny
30 8.30 A plac przyszkolny
 
Język niemiecki – poziom podstawowy

18 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(czwartek)

7 8.00 A plac przyszkolny
 
Język niemiecki – poziom rozszerzony

18 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(czwartek)

7 13.00 A plac przyszkolny
 
Geografia – poziom rozszerzony

19 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(piątek)

20-21 7.45 A plac przyszkolny
 
Historia sztuki – poziom rozszerzony

19 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(piątek)

30 13.00 A plac przyszkolny
 
Język włoski – poziom rozszerzony

22 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(poniedziałek)

30 13.30 A plac przyszkolny
 
Fizyka – poziom rozszerzony

24 czerwca 2020 r., godz. 9.00

(środa)

7 8.00 A plac przyszkolny
 
Historia – poziom rozszerzony

24 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(środa)

7 13.00 A plac przyszkolny
   
Historia muzyki – poziom rozszerzony

29 czerwca 2020 r., godz. 14.00

(poniedziałek)

30 13.30 A plac przyszkolny
 

 

Uwaga Maturzyści!

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
Poniżej komunikat MEN w tej sprawie: wytyczne CKE, MEN i GIS. Prosimy uczniów oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi materiałami.
Wytyczne MEN, GIS, CKE
Przygotowania do egzaminów zewnętrznych

 

 

 

 

Harmonogram

Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020.

Załącznik 28_1905 Informacja potwierdzająca zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu

 

 

 

Do dnia 31 stycznia 2020 r. w nieprzekraczalnym terminie z uwagi na konieczność zweryfikowania danych wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą wprowadzić zmiany w przedmiotach wskazanych w deklaracjach wstępnych złożonych we wrześniu 2019 r. są zobowiązani do złożenia deklaracji ostatecznych dotyczących  egzaminu maturalnego w maju 2020 r. u  WYCHOWAWCÓW Deklaracji maturalnej 1a_N.

Do dnia 23 września 2019 r. w nieprzekraczalnym terminie z uwagi na konieczność zweryfikowania danych wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2020 r. zobowiązani są do złożenia u  WYCHOWAWCÓW Deklaracji maturalnej 1a_N.

Deklaracja jest dostępna stronie OKE.

Deklarację należy wypełnić komputerowo i wydrukować dwustronnie (w dwóch egzemplarzach).

 

UWAGA – Opłaty za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.