Matura 2019

Do dnia 25 stycznia 2019 r. w nieprzekraczalnym terminie z uwagi na termin ferii zimowych oraz konieczność zweryfikowania danych wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą wprowadzić zmiany w przedmiotach wskazanych w deklaracjach wstępnych złożonych we wrześniu 2018 r. są zobowiązani do złożenia deklaracji ostatecznych dotyczących  egzaminu maturalnego w maju 2019 r. u  WYCHOWAWCÓW Deklaracji maturalnej 1a_N.

Do dnia 21 września 2018 r. w nieprzekraczalnym terminie z uwagi na konieczność zweryfikowania danych wszyscy uczniowie klas III, którzy chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2019 r. zobowiązani są do złożenia u  WYCHOWAWCÓW Deklaracji maturalnej 1a_N.

Deklaracja jest dostępna stronie OKE.

Deklarację należy wypełnić komputerowo i wydrukować dwustronnie (w dwóch egzemplarzach).

 

UWAGA – Opłaty za egzamin maturalny

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2019 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2019 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Prezentacja

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą egzaminu maturalnego w 2018 roku