Home / Archive by Category "Bez kategorii"

Archives

EGZAMINY POPRAWKOWE 2020

EGZAMIN POPRAWKOWY SKŁADA SIĘ Z CZĘŚCI PISEMNEJ I CZĘŚCI USTNEJ. Między częściami egzaminu jest ok. 30 min. przerwa. L.p. Przedmiot Data i godzina Przedmiot Data i godzina 1. matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00   ——————-   —————— 2. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00   ——————-   —————— 3. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00 matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00 4. język polski 26 sierpnia (środa),  godz. 9.00 matematyka 27 sierpnia (czwartek), godz. 9.00 W dniu 25 sierpnia (wtorek) w godz. 9.00 – 11.00, odbędą się konsultacje ze wszystkich przedmiotów przed egzaminem poprawkowym.    

Odbiór świadectw

Informujemy, że odbiór świadectw promocyjnych nie odebranych w dzień zakończenia roku szkolnego będzie możliwy tylko w następujących terminach: Poniedziałek 29 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 Wtorek 30 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 Czwartek 02 lipca2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00 Piątek 03 lipca 2020 r. w godzinach 9.00 – 14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem szkoły. Następny termin odbioru – wrzesień 2020 r.

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA  roku szkolnego 2019/202026 czerwca 2020 r.

godzina 8.00 – Msza święta w kościele parafialnym św. Andrzeja Boboli 9.00 – uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem na placu przyszkolnym oraz ceremoniał przekazania Sztandaru Szkoły wręczanie świadectw promocyjnych przez wychowawców:   Godzina Klasa Miejsce Wychowawca 10.00 1 B1 plac przyszkolny w zastępstwie Marek Płatkowski 10.00 1 GC plac przyszkolny Barbara Kowalska 10.00 1 B2 plac przy sali gimnastycznej Monika Łuczak 11.00 1 GA plac przyszkolny Agnieszka Żeglińska 11.00 1 C plac przyszkolny Jolanta Rosiak 11.00 2A plac przy sali gimnastycznej Agnieszka Jelonek-Pawlik 12.00 2 B plac przyszkolny Monika Kulasiewicz-Drula 12.00 2 C plac przyszkolny Magdalena Falkowska-Kleszcz 12.00 2 D plac przy sali gimnastycznej Lilianna Kitzman   Uczniowie klas: 1 A, 1 GB1 i 1 GB2 będą mieli wręczane świadectwa w dniu 25 czerwca w godzinach popołudniowych uzgodnionych…

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Organ prowadzący szkołę, Wesprze dyrektora w zrealizowaniu skierowanych do niego wytycznych. Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły. Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania szkoły. W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice. Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. w sytuacji podejrzenia zakażenia. Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny. Dyrektorze, Przygotuj wraz z…

Egz. maturalny 2020

Procedury bezpieczeństwa na czas egzaminów maturalnych w VI LO w Szczecinie w dniach 8 – 29 czerwca 2020 r.   W dniu egzaminu absolwenci przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Do budynku szkoły zdający wchodzą po sprawdzeniu obecności przez nauczyciela odpowiedzialnego za przebieg egzaminu maturalnego w danej sali i pod jego opieką. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. Zdający powinni pamiętać o unikaniu tworzenia grup….

Egzamin Maturalny inf. OKE

UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 Harmonogram Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020. 3.5a. POTWIERDZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z DANEGO PRZEDMIOTU     1. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8., mogą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.  2. Absolwenci, o których mowa w pkt 2.1.3a, 2.2.11., 2.3.7. oraz 2.4.8., w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego…

Harmonogram rekrutacji

Publikujemy ogłoszony przez ZKO harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Fakultety dla maturzystów

Od poniedziałku 4 maja 2020 r. na okres pięciu tygodni ruszają konsultacje / fakultety dla maturzystów. Będą one realizowane przez poszczególnych nauczycieli na MTeams w okresie od 04.05.2020 r. do 05.06.2020 r.: 1. Język polski, Anna Roman – 2 godziny, 1 godz. poziom podstawowy i 1 godz. poziom rozszerzony 2. Język polski, Teresa Witkiewicz – 1 godz. poziom podstawowy, 3. Matematyka, Magdalena Bohonos – 2 godziny, 1 godz. poziom podstawowy i 1 godz. poziom rozszerzony, 4. Matematyka, Barbara Kowalska – 1 godzina pp, 5. Język angielski, Anna Kokot – 1 godzina pp i pr, 6. Język angielski, Piotr Chmiel – 1 godzina pp i pr, 7. Język niemiecki, Lilianna Kitzman – 1 godzina pp i pr, 8. Język niemiecki, Irena Organiszczak – 1 godzina pp…

Terminy rekrutacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 657) ustalone przez Kuratorów Oświaty terminy rekrutacji ogłoszone przed końcem lutego 2020 r. zostały anulowane, a „Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania”. Oznacza to, że oczekujemy aktualnie na nowy HARMONOGRAM terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie naboru elektronicznego https://nabor.pcss.pl/szczecin/, na której pojawią się odpowiednie komunikaty o nowych ustalonych przez MEN terminach!

Matura 2020 – harmonogramy

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych. Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września. Harmonogram

1 2 3 10